Beauty
Leave a comment

‹‹ ጥሩ አስተሳሰብ የለውጥ መሠረት ነው ››


ለለውጥ (ለዕድገት) ትኩረት መስጠት ተገቢ ነው፡፡ ሐዋርያው ጳውሎስም ጢሞቴዎስ ዕድገት ትኩረትን የሚፈልግ መሆኑን ነግሮት ነበር ‹‹ ማደግህ በነገር ሁሉ እንዲገለጥ ይህንን አስብ…›› (1ጢሞ.4፡15)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *